Co-LABOURative LAB | Erasmus +
21493
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21493,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive
PROJECT

“co-LABOURative LAB” повишава пригодността за заетост на безработните лица чрез колаборативна икономика и нови форма на наемане на работа

Колаборативна икономика/ икономика, базирана на споделянето (англ. SHE) и нови форми на наемане на работа (англ. NFE) способстват за по-лесното и бързо разкриване на работни места чрез самонаемане и предприемачество.

Проект “Co-LABOURative-LAB; повишаване пригодността за заетост на безработните лица посредством колаборативна икономика и нови форми на наемане на работа” има за цел да повиши компетентностите на дългосрочно безработните лица, на младежи, търсещи работа, както и на мениджъри и директори човешки ресурси относно това как да се възползват от икономика, базирана на споделяне и нови форми на наемане на работа, за увеличаване на възможностите за самонаемане на работа и възможностите за предприемачество. Това ще се постигне  чрез пренасяне на иновативни умения, инструменти и практики, базирани на знания, придобити на работното място, съвместна работа между обучаващите се и чрез използване на ИКТ технологии в гореспоменатите сфери.

co-LABOURative LABе проект, финансиран по програма Еразъм+, със срок на изпълнение от 01/09/2016 до 31/08/2018 г.

Чрез изпълнението на този проект ще бъдат постигнати следните резултати;

Обучителни материали и експериментални обучения

насочени към дългосрочно безработни лица, младежи, търсещи работа, както и към директори/ мениджъри човешки ресурси с цел да придобият знания и умения за прилагане на практика на концепциите за икономика, базирана на споделянето и нови форми на наемане на работа, което от своя страна ще допринесе за разпространяването на предприемачеството и възможностите за самонаемане на работа.

Разработване на платформа за е-обучения

която да включва повече информация по темата, обучителни материали както и пригодени и адаптирани ИКТ приложения за използване на обучителните материали и провеждане на експерименталните обучения.

Методологията за обученията ще бъде валидирана с помощта на 40 безработни лица, участници в обученията, от Испания, България, Словения и Гърция.

PARTNERS

Проектът co-LABOURative LAB, насочен към гореспоменатите целеви групи, се изпълнява от международен консорциум, който се състои от 4 търговско-индустриални камари, работещи в сферата на предоставяне на услуги на заети и безработни лица, 1 независим изследователски институт, специализиран в изследвания в социалната сфера, в частност изследвания свързани с работата и наемане на работа; 1 консултантска компания, специализирана в областта на системи за управление и управленски стратегии, бизнес иновации, корпоративна социална отговорност, човешки ресурси и обучения.

КАМАРА НА ТЪРГОВИЯТА, ИНДУСТРИЯТА, УСЛУГИТЕ И КОРАБОПЛАВАНЕТО ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ)

Камара на търговията, индустрията, услугите и корабоплаването, Валенсия е неправителствена организация, създадена със закон през 1886 година. С 83 служители към днешна дата, тя представлява повече от 200.000,00 компании в област Валенсия.

Търговската камара във Валенсия осигурява широка подкрепа на МСП в региона. Основните сфери на дейност на търговската камара са предоставяне на информация, обучения и консултации на бизнеси и предприемачи, иновации, международна търговия, вътрешен пазар, туризъм, околна среда, транспорт, право и др.

Специфичната сфера, в която камарата предоставя обучения е разработена от “Бизнес училище към камара Валенсия”, което предоставя обучения, пригодени към нуждите на бизнес средата посредством използването на иновативни човешки и материални ресурси, в тясно сътрудничество с бизнес общността. То предоставя специализирано обучение в областта на предприемачеството, обучение на служители, мениджъри средно ниво, както и бизнес служители, като предлага различни курсове и семинари с цел по-ефективно управление и подобряване качеството на човешките ресурси, които на практика го осъществяват.

www.camaravalencia.com

FORBA

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ НА РАБОТНОТО МЯСТО, ФОРБА (АВСТРИЯ)

The Forschungs-und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) е независим изследователски институт, специализиран в научни изследвания в социалната сфера, в частност върху работа и наемане на работа. Неразделна част от дейността на института е трансферът на знания, който способства превръщането на научните открития в социални практики. Мисията на FORBA е да разширява знанието, натрупано за работата и работното място, както и да предлага консултации по разработване на политики с цел допринасяне към подобряване условията на работа.

www.forba.at

КАМАРАТА В АРКАДИА (Greece)

Камарата в Аркадиа е регионална камара с близо 8,000 фирми членове. За разлика от големите градове в Гърция, регионалните камари включват всички професионални области и бизнес сектори (търговия, услуги, туризъм, занаяти). Мисията на камарата на Аркадиа е да защитава и промотира икономическото развитие като цяло, както и в частност това на бизнеса в региона.

www.arcadiacachamber.org

ИНСТИТУТ ЗА БИЗНЕС ОБУЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВСКА КАМАРА НА СЛОВЕНИЯ, ИБО (Словения)

Институт за бизнес обучения при търговско-индустриална камара Словения. Мисията на  ИБО е да предоставя на бизнеса висококачествено, модерно и приложимо знание, обогатено с национален и международен опит и добри бизнес практики следвайки принципа „от практика към практика“. Това е един от центровете с най-големи традиции в предоставянето на обучения за възрастни с богат опит в разработване, организиране и провеждане на професионални и технически семинари, обучителни курсове, уъркшопи, кратко-, средно- и дългосрочни курсове за обучение, както и други събития според нуждите на бизнеса.

Предоставянето на курсове, обучения и дейности по изграждане на компетентности, ориентирани към настоящите нужди на пазара на труда, ги нарежда сред най-големите организации, предоставящи обучителни услуги в Словения. Институтът има над 25-годишна история като професионална образователна институция, предлагаща публични и други форми на обучения.

www.cpu.si

РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА, РТИК (България)

Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) е НПО в обществена полза, което предоставя широк набор от услуги на повече от 1000 фирми, членове и не-членове, с цел да подпомогне и разшири техните бизнес процеси, както на вътрешния, така и на международния пазари. Про-активно допринася за икономическото развитие на област Русе, предоставя подкрепа и представлява бизнеса и предприемачите на регионално и национално ниво.

www.rcci.org

COORDINA ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (Испания)

COORDINA е консултантска фирма, която предоставя услуги в областта на системи за управление и управленски стратегии, бизнес иновации, корпоративна социална отговорност, обучения на човешки ресурси и др.

www.coordina-oerh.com

DOCUMENTS

European agenda for the collaborative economy – Supporting analysis

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Read More

A European agenda for the collaborative economy

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Read More

New forms of employment – Eurofound

Read More
NEWS
CONTACT